donderdag , 21 maart 2019
Laatste nieuws

Chronische ziekten: Wat te doen?

Het aantal chronisch zieken blijft toenemen, de door iedereen gewenste (arbeids)participatie komt niet vanzelf, de kosten van de zorg blijven stijgen en het beroep op mantelzorgers groeit. Nieuwe technologieën bieden kansen, maar ook bedreigingen. Ter afsluiting van 18 jaar Week Chronisch Zieken zijn december 2015 bij ZonMw deskundigen uit verschillende geledingen samengekomen om met elkaar van gedachte te wisselen over de toekomst van het chronisch ziekenbeleid en te spreken over wie het stokje van de Week over zou moeten nemen. Voor vijf partijen die een cruciale rol spelen in het chronisch zieken beleid, zijn daarom vragen geformuleerd: de patiëntenbeweging, de wereld van onderzoek en ontwikkeling, de zorgaanbieders, de zorgverzekeraars en de overheid worden dringend verzocht deze vragen met nog meer kracht om te zetten in daden.

Patiëntenbeweging: verbinden en nieuw talent kweken

De patiëntenbeweging wordt gevraagd in gezamenlijk optreden belangrijke issues voor chronisch zieken en gehandicapten te blijven agenderen en zoveel mogelijk verbindingen te leggen met andere partijen in het veld. Samen met zorgaanbieders, onderzoekers, zorgverzekeraars en de overheid moeten zij een actieve rol spelen bij innovaties en bij de discussie over de kostenbeheersing. Een duidelijke, gemeenschappelijke visie hierop is wenselijk. De traditionele organisatievormen voldoen steeds minder, dat geldt ook voor de patiëntenbeweging. Verjonging is noodzakelijk. Van alle partijen wordt gevraagd om hun uiterste best te doen jongeren te betrekken en nieuwe talenten te kweken die het woord kunnen voeren bij innovatie en beleidsontwikkeling.

Onderzoek en ontwikkeling: richten op verkleinen van verschillen

Onderzoekers en ontwikkelaars worden gevraagd innovaties te realiseren die zoveel mogelijk voor iedereen toegankelijk zijn. Er mogen niet meer verschillen ontstaan tussen mensen die wel mee kunnen met innovaties, en zij die dat niet kunnen. Nieuwe technologie mag mensen niet uitsluiten. De behoeften van de mensen die het hardst nodig hebben, moeten leidend zijn bij investeringen in innovaties. Vanaf de start van een

ontwikkelingstraject is een voortdurende dialoog met patiënten of met hun vertegenwoordigers nodig. Een dergelijke dialoog zal ook bijdragen aan de kostenbeheersing in de zorg. Gevraagd wordt om meer te investeren in het voorkomen van erfelijke ziekten of beperkingen.

Zorgaanbieders: participeren mogelijk maken

Zorgaanbieders worden gevraagd functie- en ontwikkelingsgerichte zorg in samenspraak met patiënten en mantelzorgers vorm te geven. Zij hebben de taak om behandelingen en de organisatie van de zorg zo in te richten dat patiënten en hun mantelzorgers maximaal kunnen blijven participeren in werk, opleiding en maatschappelijke activiteiten. Het aanbod moet functie- en ontwikkelingsgericht zijn, passend bij de levensfase van patiënten. Het zorg- en welzijnsaanbod wordt vaak ervaren als een doolhof. Betere afstemming blijft nodig. De groeiende samenwerking op lokaal en regionaal niveau biedt goede kansen om dit te realiseren.

Zorgverzekeraars: dialoog met patiënten

Zorgverzekeraars hebben als taak de beste zorg en behandelingen mogelijk te maken. Zij kunnen als financiers zorgaanbieders op de goede weg helpen om maximale participatie van patiënten in de samenleving mogelijk te maken. Veel belovende, maar vaak kostbare medische en technische ontwikkelingen maken steeds meer mogelijk. Alleen samen met patiënten kunnen juiste keuzes gemaakt worden. Verzekeraars worden gevraagd de dialoog over hun beleid met hun verzekerden, in het bijzonder zij die veel gebruik maken van de zorg, verder te versterken.

Overheid: sectoroverstijgend beleid ontwikkelen

De rijksoverheid wordt gevraagd andere sectoren nauwer te betrekken bij de zorg om meer maatschappelijk participatie mogelijk te maken. De beleidsterreinen van het ministerie van SZW en VWS zouden meer geïntegreerd moeten worden. Dit geldt ook voor de gemeentelijk overheden. Zij worden in het bijzonder gevraagd voorwaarden te scheppen om jongeren bij hun beleidsontwikkeling te betrekken.

Bert de Groot, voormalig projectmanager Week Chronisch Zieken

Scroll To Top