donderdag , 21 maart 2019
Laatste nieuws

Henk Smid: ‘’Wat moet er gebeuren, en door wie?’’

Na 18 edities van de Week Chronisch Zieken houdt het werk niet op. Tot slot van het symposium is daarom onder leiding Henk Smid gediscussieerd over wat er de komende jaren moet gebeuren en door wie. Hieronder de soms opmerkelijke conclusies.

Overstijgend beleid: domeinen samenvoegen?
Participeren mogelijk maken betekent investeren in mensen en onder meer verbindingen leggen tussen de ministeries van VWS en SZW. Er is te vaak een scheiding van geesten, soms zelfs binnen één ministerie. Mensen moeten gefaciliteerd worden om te kunnen participeren. De kosten daarvan moeten niet gezien worden als kosten, maar als investering. Nu zijn de kosten vaak voor een bepaald beleidsgebied, terwijl de opbrengsten bij anderen terechtkomen. Misschien is het zinvol als de ministeries SZW en VWS onder één koepel komen. Is dit wellicht een goed advies voor een nieuwe kabinetsformateur?

Ontwikkeling van technologie richten op het verkleinen van verschillen
Techniek kan de verschillen tussen mensen vergroten: zij die wel mee kunnen met de nieuwe technologie, en zij die dat niet kunnen. De technologie is nu nog niet zo ver dat iedereen dat kan gebruiken. Dat is wel het doel, maar op de weg ernaar toe, moeten we oog hebben voor mensen die niet mee kunnen. Innovaties moeten daarom niet alleen op een individueel persoon worden gericht, maar moeten de samenleving toegankelijker maken voor iedereen. Technologie kan eventueel helpen, maar je moet kunnen zeggen, nee dankjewel, ik doe het zelf. Wat krijgt voorrang als technieken ontwikkeld worden? Sturing van de technologische ontwikkeling moet komen uit vraaggerichtheid en toegankelijkheid voor mensen die ondersteuning het hardst nodig hebben. Er zijn groepen die niet voor zichzelf kunnen opkomen en niet eenvoudig kunnen communiceren zoals verstandelijk gehandicapten. Dat vraagt investeringen in het beleid, maar ook een mentaliteitsverandering. Het ministerie van VWS moet in deze intellectueel leiderschap tonen. Er is een toekomstvisie nodig op waar we over 5 jaar willen staan en vanuit deze visie de technologie stimuleren.

Programma’s van eisen formuleren voor zorgverzekeraars en zorgaanbieders
Marktgestuurd gaat niet alleen om geld, maar om duidelijk te laten zien wat je als patiënt verwacht. Alle verzekeraars hebben ledenraden en banden met patiëntenorganisaties. Verzekerden moeten eisen stellen aan de verzekeraars, gemeenschappelijk als grote partij en niet versnipperd. Zij moeten een programma van eisen formuleren en daarover het gesprek aangaan met de verzekeraars. De borstkankervereniging heeft dat bijvoorbeeld goed gedaan. Bij de presentatie van het boek De macht van de patiënt hebben de aanwezige zorgverzekeraars de uitnodiging gedaan om te komen met een redelijk programma van eisen. Maar niet alleen de verzekeraars, de inkopers van de zorg, maar ook de zorgaanbieders, de uitvoerders van de zorg en degenen die opleiden, moeten aangesproken worden.

Belemmeringen wegnemen voor het invoeren van innovaties
Innovaties ondervinden vaak belemmeringen in een versnelde introductie naar de praktijk. Het invoeren van innovaties is namelijk vaak moeilijk te bekostigen.

Zorg meer naar voren halen
Er zou meer geïnvesteerd moeten worden in preconceptie in het voorkomen van erfelijke aandoeningen.

Kostenbeheersing
Er kan steeds meer en dit geeft financiële vraagstukken. Patiëntenorganisaties moeten meer sturing geven als het gaat over de betaalbaarheid van de zorg. Zij moet onderhandelen over waar het zinniger en zuiniger kan. Wij durven niet te kiezen en laten het op ons af komen. Als het bijvoorbeeld gaat om dure geneesmiddelen kunnen groepen makkelijk tegen elkaar worden uitgespeeld.

Hans Simons: 25 jaar beleid Brigitte Zonneveld (VWS) Robin Kok (Jongerenpanel Fonds NutsOhra) Hugo Heijmans: Ontwikkelingsgerichte zorg… Henk Smid: Wat moet er gebeuren… Presentaties Fotoimpressie

Scroll To Top